1ST YEAR FACULTY
Subject Sl. Faculty Name DESIGNATION TEACHER CODE PHONE NO.
Anatomy
(Rachna Sharir)
1 Dr. Umesh Vasant Sawant PROFESSOR AYURS0638 9373932521
2 Dr. Megha Bahuguna LECTURER AYURS1213 7830736628
Physiology
(Kriya Sharir)
3 Dr. Rupali Jadhav READER AYUKS1074 9881403833
4 Dr. Hemant Semalti LECTURER AYUKS1336 7795931813
Basic Principal (Samhita & Siddhanta) 5 Dr. Deepali Dinesh Moharil READER AYUSS0248 9422946244, 9604604878
6 Dr. Anuj Kumar LECTURER A/F 9138677077
Sanskrit 7 Ankita Gupta LECTURER AYUSN0544 7579427052
2ND YEAR FACULTY  LIST
Subject Sl. Faculty Name Designation Teacher Code Phone No.
Dravyaguna Vigyan (Pharmacology) 8 Dr. Meera Bhatt READER AYUDG0033 9352507668,
8890327668
9 Dr. Dushyant Pratap Singh LECTURER AYUDG1112 9410546657
Roga Nidan Evam Vikriti Vigyan (Pathology) 10 Dr. Shailesh Jain PROFESSOR AYURN1058 9871052303
11 Dr. Jayavant Bhanudas Jamadade READER AYURN0505 8605616333
12 Dr. Bhanwar Saini LECTURER AYURN0993 8221000081
Rasa Shastra (Pharmaceutical Science) 13 Vd. Pandit P Sawant PROFESSOR AYURB0328 9822165259
14 Dr. Kanika Dhiman LECTURER AYURB1389 9548121352
3RD YEAR FACULTY  LIST
Subject Sl. Faculty Name Designation Teacher Code Phone No.
Swasthavritta and Yoga 15 Dr. Bhale Sameer Chandrakant PROFESSOR AYUKS1329 9922456013
16 Dr. Shakuntala Totar READER AYUSV0444 9483969738
17 Dr. Nishant Bhatnagar LECTURER AYUST1305 7017659653
Agad Tantra evam Vidhi Vaidyaka 18 Vd. Machhindra Ganpat Korde READER AYUAT0191 7038284724
19 Dr. Kriti Tripathi LECTURER AYUAT1245 9691814615
Prasuti evam Striroga 20 Dr. Rajendra Umbarkar Lakshman READER AYUST0477 9890943695
21 Dr.Sandeep Naryansingh Khot LECTURER AYUPS1347 9975622425
22 Dr. Anamita Singh LECTURER AYUPS1087 8459213376
Kaumarbhritya  (Balaroga) 23 Vd. Ashwini Wagh Devkinandan READER A/F 9404438400
24 Dr. Pankaj Madhavroo Deore LECTURER AYUKB1060 9421512773
25 Dr. Yogendra Kumar LECTURER A/F 9519194737